สมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่าย

1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ
2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
7. หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครตัวแทน
*** หมายเหตุ***
เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้พิจารณาวงเงินเครดิต

1. สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
2. หนังสือบริคณห์สนธิ
3. หนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. งบการเงินปีปัจจุบัน(หรือปีล่าสุด)ที่มี
5. หนังสื่อสัญญาค้ำประกัน (ไม่ต้องประทับตราเอกสาร)
6. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดเอกสารขอพิจารณาวงเงินเครดิต
*** หมายเหตุ ***
เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ

การส่งเอกสาร

1. ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์หรือแฟกซ์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
E-mail : [email protected] หรือ Fax : (02) 898-4648

*** หมายเหตุ ***
เมื่อได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อกับทางบริษัท ภายใน 3 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน